VERKOOPSVOORWAARDEN HATWEE

Artikel 1
Al onze verkopen gebeuren uitsluitend tegen onze hierna bepaalde algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van onze kopers die tegenstrijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden worden door ons niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2
Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen en verbintenissen, zelfs aangegaan door onze vertegenwoordigers en agenten, zijn slechts bindend nadat zij door ons schriftelijk werden bevestigd.

Artikel 3
Alle leveringstermijnen zijn slechts benaderend, zelfs wanneer een leveringsdatum bij schriftelijke overeenkomst is vastgelegd.
Het overschrijden van de termijn kan geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract met schadevergoeding ten laste van de verkoper. Uitvoeringen van bestellingen mogen geweigerd worden zo vorige leveringen niet betaald werden. Elke aansprakelijkheid wegens niet levering, veroorzaakt door overmacht, gebrek aan vervoermiddelen, staking, lock-out of om het even welk ongeval of incident dat de gewone gang van de productie en onze leveringen belemmert, wordt afgewezen. We behouden ons het recht voor gedeeltelijke en vroegtijdige leveringen uit te voeren.

Artikel 4
4.1 Onze goederen worden verkocht volgens de technische eigenschappen en voor de toepassingen zoals uitdrukkelijk vermeld in onze orderbevestigingen en/of de vigerende technische fiches, die integraal en onafscheidelijk deel uitmaken van onze algemene voorwaarden. Technische fiches en verwerkingsvoorschriften kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden.

4.2 De koper is gehouden binnen de 5 kalenderdagen na levering en vóór aanwending de geleverde producten op hun hoeveelheid en kwaliteit te keuren, in het bijzonder een proef te verrichten betreffende de bedongen eigenschappen van kleur, glans, hardheid en andere bedongen specificaties.

Iedere klacht omtrent niet-conformiteit dient op straf van verval aan ons per aangetekend schrijven te worden betekend binnen de 8 kalenderdagen na levering met opgaven van de aard van de tekortkoming. Onze aansprakelijkheid beperkt er zich toe de ontbrekende of gebrekkige goederen na te leveren of te vervangen.

4.3 Elke klacht wegens verborgen gebreken, in het bijzonder met betrekking tot gebreken die pas tijdens of na verwerking aan het licht komen, dient ons op straf van verval per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 14 kalenderdagen na ontdekking en uiterlijk binnen een termijn van 2 jaar na levering, met duidelijke omschrijving en machtiging aan HaTwee de gebreken te komen vaststellen en, indien zij dit wenst, in natura te herstellen.

De aansprakelijkheid van Hatwee voor gebreken die aan het licht komen tijdens de verwerking is, boven de vervanging van de nog niet-verbruikte gebrekkige goederen, in ieder geval beperkt tot het vijfvoud van de waarde van de geleverde en door de koper verbruikte gebrekkige goederen, nodig om de stukken te lakken die zich maximaal in één keer in de moffeloven kunnen bevinden.
De aansprakelijkheid van HaTwee voor gebreken die na uitvoering aan het licht komen is in ieder geval beperkt tot het vijfvoud van de waarde van de poeders nodig om de beschadigde stukken te herspuiten.

Artikel 5
De verzending of het transport van de goederen gebeurt CPT (Incoterms).

Artikel 6
Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting in onze maatschappelijke zetel. Alle kosten zijn ten laste van de koper. Vanaf de vervaldag van de facturen brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest op van 10% op jaarbasis. Bij online orders die betaald worden met Visa of Mastercard wordt het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht. 

Artikel 7
Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de klant.
Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.

Artikel 8
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende redenen op de vervaldag is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en na vergeefse aanmaning een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de totale factuurschuld met een minimum van 125€ en een maximum van 2.500€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 9
In geval van protest van een geaccepteerde wissel en/of niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning alle nog te vervallen wissels of facturen ineens onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10
In geval van niet-betaling op de vervaldag, zullen wij de verkoop van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen acht kalenderdagen na vergeefse aanmaningen betekend per aangetekend schrijven. In alle gevallen waarbij de overeenkomst wordt ontbonden ten zijnen laste verbindt de koper er zich toe aan ons ten titel van forfaitaire schadevergoeding een som te betalen die overeenstemt met 20% van de verkoopprijs, met een minimum van 50€. De goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de koper op het ogenblik van de levering. De koopwaar die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd dient voor te komen in de staten van de koper met vermelding eigendomsvoorbehoud". Wanneer de goederen worden verkocht of verwerkt zal de koper op eerste verzoek de daaruit voortvloeiende schuldvordering geheel of ten dele aan ons overdragen, ten belope van de nog verschuldigde bedragen. Geeft de koper geen gevolg aan dit verzoek, dan zijn wij gerechtigd verdere leveringen op te schorten.

Artikel 11
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, zelfs in kortgeding. De aanvaarding van wissels verandert deze bevoegdheid niet. Het Belgische Recht is van toepassing.

Artikel 12 (Privacy)
Wanneer producten of diensten door HaTwee worden geleverd in het kader van de opdracht van de cliënt aan HaTwee, gaat de cliënt er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de producten en diensten waarvoor HaTwee werd aangesteld. De door de cliënt opgegeven informatie is noodzakelijk voor het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van HaTwee. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de cliënt. De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden. Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven, zal de cliënt worden opgenomen in de nieuwsflash van HaTwee. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de cliënt. HaTwee zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de cliënt of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.Laden
Laden