Privacy policy


Dit privacy beleid licht toe welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en welke keuzes je hebt.

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar HaTwee, wordt verwezen naar de bv HaTwee, met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Hazelstraat 2 en met als ondernemingsnummer BE 0892.645.666.

Wanneer u beroep doet op de producten en diensten van HaTwee, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die HaTwee verzamelt, waarom HaTwee deze verzamelt en wat HaTwee hiermee doet. Hierbij wil HaTwee er u tevens op wijzen dat HaTwee steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover HaTwee beschikt.

We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid zijn altijd welkom. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd:
1. Welke gegevens HaTwee verzamelt.
2. Hoe HaTwee die gegevens gebruikt.
3. Hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
4. Wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
5. Hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
6. Hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.
7. Hoe lang we uw gegevens bewaren.

Privacybeleid HaTwee

1. Welke gegevens verzamelt HaTwee?
Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw e-mailadres, de taal die u spreekt) alsook meer complexe dingen (zoals de onderneming waarvoor u in dienst bent, de functies die u heeft binnen deze onderneming, etc.), die HaTwee nodig heeft voor het verstrekken van producten en diensten waarvoor u op haar beroep doet.
Als je een website, mobiele applicatie of andere internetdienst gebruikt, wordt automatisch bepaalde informatie gegenereerd en opgeslagen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en digitale nieuwsbrieven. Hier volgt een opsomming van de verschillende types informatie die we verzamelen:
A. Cookiegegevens:
We gebruiken ook "cookies" (kleine tekstbestanden die telkens je onze website bezoekt door je computer meegestuurd worden en die uniek zijn voor je browser of vergelijkbare technologieën om logboekgegevens te verzamelen. Als we cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken, gebruiken we sessiecookies (die bestaan totdat je je browser sluit) of persistente cookies (die bestaan totdat jij of je browser ze verwijderen). We gebruiken bijvoorbeeld cookies om je taalvoorkeuren of andere instellingen op te slaan, zodat je dit niet elke keer als je onze website bezoekt opnieuw hoeft in te stellen. Digitale mailings krijg je dan ook in uw taal. Bekijk ons cookiebeleid voor meer gedetailleerde informatie over hoe wij cookies gebruiken.
B. Apparaatgegevens:
Naast logboekgegevens verzamelen we ook informatie over het apparaat waarmee je onze website bezoek of digitale nieuwsbrieven leest, waaronder het apparaattype, het besturingssysteem, render engine, klikgedrag, unieke apparaatnummers en informatie over crashes waardoor we kunnen begrijpen waarom iets niet werkt.  HaTwee verzamelt gegevens op de volgende manieren:
Gegevens waarvan u HaTwee voorziet wanneer u voor het eerst in het klantenbestand van HaTwee wordt opgenomen, in toepassing van de nationale en Europese antiwitwaswetgeving.
Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van HaTwee dient u HaTwee vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens (zoals naam zakenpartner, adres zakenpartner, telefoonnummers, emailadressen contactpersoon, BTW-nummer, .) mee te delen. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van HaTwee.

2. Hoe gebruikt HaTwee deze gegevens?
HaTwee hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. HaTwee gebruikt deze gegevens om de producten en diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht. HaTwee vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van bepaalde zaken en andere onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan HaTwee uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen. HaTwee verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. HaTwee kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont. HaTwee deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten HaTWee, behalve in een van de volgende omstandigheden:
A. Met uw toestemming: HaTwee kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten HaTwee wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen. HaTwee heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens.
B. Met domeinbeheerders: Als één van de programma’s waarmee HaTwee werkt wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijk het volgende doen:
# uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.
# uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
# de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
C. Om juridische redenen: HaTwee deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten HaTwee als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
# te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
# de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
# fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
# de rechten, eigendom of veiligheid van HaTwee, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als HaTwee betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.
HaTwee doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:
A. HaTwee evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
B. HaTwee beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van HaTwee die deze gegevens moeten kennen om ze voor HaTwee te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?
Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van HaTwee duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld via het contactformulier op de website van HaTwee, www.hatwee.be of via info@hatwee.be:
# een aanvraag indienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
# uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden geven of intrekken;
# een datalek melden.
Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal HaTwee proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij HaTwee die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan HaTwee u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

HaTwee kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).HaTwee streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat HaTwee, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijderd worden en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door HaTwee.

5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?
HaTwee controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer HaTwee formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd HaTwee zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren je informatie alleen zo lang als nodig is om de bedrijfsactiviteit te kunnen uitvoeren. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we je informatie delen en die namens ons diensten uitvoert. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Aan het laden
Aan het laden